Stadgar

STADGAR

TEATERFÖRENINGEN ARNLJOTSPELEN


1998 års stadagar (m/1998-2011)


Antagna vid årsmöte 24 oktober 1998


Reviderade genom arbete av 2010 års stadgekommitté och antagna vid årsmöte den 22 oktober 2011 samt slutligen antagna genom andra beslutet den 15 juli 2012.

KAPITEL I ÄNDAMÅL OCH NAMN

 1. Föreningen har till ändamål att uppföra Wilhelm Peterson-Bergers musik- och taldrama ”ARNLJOT”, samt eventuellt andra av Wilhelm Peterson- Bergers dramatiska verk och bedriva andra aktiviteter som gagnar ändamålet.

  • Teaterföreningen Arnljotspelen är politiskt och religiöst obunden.

  • Föreningens namn är ”Teaterföreningen Arnljotspelen”, som förkortas ”TA”.

  KAPITEL II TRADITIONER

  1. Anciennitet.

   Teaterföreningen Arnljotspelen bildades 1937 under namnet ”Amatörföreningen Frösöspelen” på initiativ av Wilhelm Peterson-Berger.

   • Föreningens emblem utgöres av ”Arnljots huvud” i svart siluett. Bilden förekom första gången på 1935 års affisch.

   • Högste vårdare av föreningens traditioner är dess ordförande.

   • Föreningens stadgars tillkomsthistoria:
    1937 Ursprungsstadgarna har förkommit. PM daterat den 13 mars 1937, skrivet av WPB med ett tillägg från maj 1957 finns i behåll.

    1945-11-29 Nyskrivna stadgar (första bevarade)

    1959-09-26 Nyskrivna stadgar

    1962-1963 Ändringar

    1968-1969 Ändringar

    1989 Ändringar

    1994-1995 Ändringar

    1998 Nyskrivna stadgar

    2011-2012 Revision 1 (2010 års stadgekommitté)

   KAPITEL III ORGANISATION

   1. Föreningen är organiserad med en styrelse och ett fast utskott, benämnt Konstnärliga Rådet.

    • Föreningen leds av dess styrelse, vars säte är i Östersund.

    KAPITEL IV MEDLEMSKAP

    1. Medlemskap i föreningen varar för varje år från spelsäsongens slut till påföljande spelsäsongs slut samt tillkommer envar, som aktivt medverkat vid framförandet av spelen. Stödmedlemskap kan även tillkomma f.d. medverkande samt övriga intresserade. Avgifter för dessa beslutas av årsmötet.

     Aktiv medlem är den som under verksamhetsåret aktivt ämnar medverka till framförandet av spelen. Stödmedlem är den som betalar den av årsmötet fastställda stödmedlemskapsavgiften.


     • Medlem utträder ur föreningen genom att ej medverka till årets föreställning och ej erlägga stödmedlemskapsavgift.


     • Hedersmedlem.

      Person som särdeles verksamt gynnat föreningens arbete eller motsvarande kan av enhälligt årsmöte utses till hedersmedlem. Hedersmedlem erlägger ej medlemsavgift. Se Kap. IX §3.


     • Uteslutning

      1:o Styrelsen kan utesluta medlem som med hänsyn till dessa stadgar ej anses lämplig eller motverkar föreningens ändamål och syfte.

      2:o Vederbörande skall ha haft möjlighet att inför styrelsen redogöra för sin ståndpunkt före beslut om uteslutning.

      3:o För besluts giltighet erfordras en enig styrelse vid två styrelsemöten med minst en månads mellanrum.

     KAPITEL V ÅRSMÖTE

     1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

      • Föreningen skiljer mellan ordinarie och extra årsmöte.

      • Ordinarie årsmöte

       1:o Ordinarie årsmöte avhålls årligen senast fyra veckor efter avslutat räkenskapsår, på tid och plats som styrelsen beslutar.

       2:o Skriftlig kallelse jämte föredragningslista till ordinarie årsmöte skall vara samtliga medlemmar tillhanda senast tre veckor före densamma.

       3:o Motion till årsmöte, undantaget förslag till val, skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

       4:o Samtliga årsmöteshandlingar, verksamhetsberättelse, kassaberättelse, revisionsberättelse, propositioner och motioner skall vara tillgängliga i samband med årsmötet.

      • Extra årsmöte

       1:o Extra årsmöte avhålls om ordinarie årsmötet eller styrelsen så beslutar eller om 1/3 av medlemmarna så begär, dock ej tidigare än fyra veckor efter ordinarie årsmöte.

       2:o Skriftlig kallelse jämte föredragningslista till det extra årsmötet, skall av styrelsen utsändas senast tre veckor före dess avhållande.

       3:o Extra årsmöte skall endast besluta i de ärenden som föranledde dess inkallande.

       4:o Extra årsmöte skall ej inkallas för nyval av styrelse, men kan inkallas för kompletterande val av styrelsemedlem som avgått.

       • Ordinarie och extra årsmöte består av:

        1:o Medlemmar och hedersmedlemmar i föreningen

        2:o I årsmötets överläggningar, men ej i dess beslut, äger deltaga föreningens revisorer, såvida de ej tillika är medlemmar i föreningen.

       • Vid ordinarie och extra årsmöte, i tillämpliga delar, skall följande ärenden förekomma:

        1. Mötets öppnande.

        2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

        3. Justering av röstlängd.

        4. Föredragning och godkännande av föredragningslistan, erinran om övriga frågor, p.25 till mötessekreteraren.

        5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

        6. Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat enligt Kap. V §3 2:o.

        7. Styrelsens verksamhetsberättelse.

        8. Styrelsens ekonomiska berättelse.

        9. Revisorernas berättelse.

        10. Fråga om styrelsemedlemmars ansvarsfrihet.

        11. Propositioner från styrelsen.

        12. Motioner från medlemmar eller hedersmedlemmar.

        13. Förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

        14. Förslag till utgifts- och inkomststat för kommande verksamhetsår.

        15. Propositioner från styrelsen.

        16. Motioner från medlemmar eller hedersmedlemmar.

        17. Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår bestående av:

         • Ordförande | varje år
         • Sekreterare | jämna år
         • Kassör | udda år
         • Ledamot I | jämna år
         • Ledamot II | udda år
         • Ledamot III | jämna år
         • Ledamot IV | udda år
         • Suppleant 1 | varje år
         • Suppleant 2 | varje år
         • Suppleant 3 | varje år
        18. Val av ”konstnärligt råd” om fem ledamöter enligt Kap. VI §10.

        19. Val av särskilda befattningshavare, vilkas uppgifter framgår av särskild instruktion fastställd av styrelsen.

        20. Val av två stycken föreningsrevisorer jämte suppleanter, vilka ej äga ingå i styrelsen

        21. Val av representant i Peterson-Berger Stiftelsens (WPBSt) styrelse för dess nästkommande verksamhetsår.

        22. Val av valberedning bestående av en sammankallande och två ledamöter inför nästkommande ordinarie årsmöte, vilka ej äga ingå i styrelsen.

        23. Fastställande av stödmedlemsavgift.

        24. Övriga frågor, som kan väckas vid årsmötet, om vars upptagande beslutas i varje enskilt fall. Övriga frågor anmäls till mötessekreteraren. Övriga frågor förekomma ej vid extra årsmöte.

        25. Mötets avslutande.


       • För att vara valbar till poster enligt § 6, p.17 (Styrelse), 18 (KR), 19 (Särskilda befattningshavare), 21 (WPBSt) och 22 (SV) skall vederbörande vara medlem i föreningen.

       • Protokoll från årsmöte, ordinarie som extra, skall vara tillgängligt för medlemmarna senast en månad efter genomfört årsmöte.

        Protokoll från årsmöte, ordinarie som extra, skall vara tillgängligt för medlemmarna senast en månad efter genomfört årsmöte.

       KAPITEL VI FÖRENINGSSTYRELSEN

       1. Föreningens styrelse är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmöten.

       2. Styrelsen har sitt säte i Östersund.

       3. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst två av dess ordinarie medlemmar så begär.

       4. Styrelsen äger rätt att till dess möten adjungera person(-er) de därtill finner lämpliga.

       5. Föreningsstyrelsen åligger att:

        1:o Verka för föreningens ändamål enligt Kapitel I §1.

        2:o Verkställa årsmötets beslut.

        3:o Sända ut kallelse och intresseanmälan till årets spel senast fyra veckor före storsamling.
        4:o Besluta i frågor som enligt dessa stadgar ej skall beslutas av annan instans.

        5:o Förvalta föreningens medel.

        6:o Avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse skriftligen, vilka skall vara revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

        7:o Till årsmötet upprätta förslag till verksamhetsplan och förslag till utgifts- och inkomststat för kommande verksamhetsår.

        8:o Själv eller genom ombud företräda föreningen.

        9:o Förestå föreningens arkiv och expedition.

        10:o Ansvara för föreningens och föreningen anförtrodd egendom.

        11:o Handhava donationer eller liknande i enlighet med gällande statuter.

        12:o Inom styrelsen tecknar ordföranden och kassören föreningens firma var för sig.

        13:o Efter beredning av Konstnärliga Rådet fastställa regissör för Arnljotspelen och med denne teckna avtal ett år i taget.

        14:o Efter beredning av Konstnärliga Rådet tillsätta roller.

       6. Föreningens ordförande åligger att:

        1:o Leda styrelsesammanträden.

        2:o I samråd med styrelsen planera och samordna föreningens verksamhet.

        3:o Vaka över stadgarnas efterlevnad.

        4:o Om ej annat beslutas attestera föreningens räkenskaper och underteckna utgående skrivelser.

        5:o Teckna föreningens firma.

        6.:o Ensam uttala sig i föreningens namn.

       7. Föreningens sekreterare åligger att:

        1:o Förestå föreningens expedition.

        2:o Förestå föreningens arkiv.

        3:o Ansvara för att protokoll förs vid styrelsesammanträden.

        4:o Över föreningens medlemmar i samråd med kassören föra matrikel.

       8. Föreningens kassör åligger att:

        1:o Teckna föreningens firma.

        2:o Enligt styrelsens beslut förvalta föreningens medel.

        3:o Indriva medlemsavgifter och andra avgifter.

        4:o Inför styrelsen och årsmötet föredraga i ekonomiska frågor.

       9. Arbetsutskott

        1:o Styrelsen kan inom sig och med ingående andra föreningsmedlemmar för särskilt ändamål konstituera ett eller flera arbetsutskott.

        2:o Arbetsutskottet må till sammanträden adjungera de personer de därtill finner lämpliga.

        3:o Arbetsutskottet är ansvarigt inför styrelsen och skall anmäla fattade beslut inom sitt ansvarsområde till styrelsen vid dess nästkommande sammanträde. Föredragande är utskottets ordförande.

        4:o Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av dess ordförande.

        5:o Arbetsutskottets ordförande utses av styrelsen eller väljs inom utskottet.

       10. Konstnärliga Rådet, KR

        1:o Konstnärliga Rådet utgör ett ständigt utskott.

        2:o Konstnärliga Rådet är ansvarigt inför styrelsen och skall anmäla fattade beslut inom sitt ansvarsområde till styrelsen vid dess nästkommande  sammanträde. Föredragande är styrelsens representant.

        3:o Konstnärliga Rådet består av: en styrelserepresentant, utsedd av styrelsen, fyra medlemmar, varav en eller två är talrollsinnehavare, valda av årsmötet.

        4:o Konstnärliga Rådet åligger att:

        1. I samarbete med regissören och andra därtill tillsatta personer arbeta med spelets konstnärliga utformning.
        2. Inför styrelsen i samarbete med regissören bereda rollbesättning.
        3. Inför styrelsen bereda regissörstillsättning.

       KAPITEL VII RÖSTNING

       1. Rösträtt

        1:o Varje medlem och hedersmedlem har en röst.

        2:o Vid jämnt röstetal gäller den mening som sittande ordförande biträder. Ordföranden kan besluta om lottning.

        3:o Röstning sker öppet om någon ej begär sluten omröstning.

        4:o Röstning med fullmakt är inte tillåten.

       2. Beslut fattas med enkel röstövervikt, då dessa stadgar ej stadgar annorlunda.

       3. Beslutsmässighet

        1:o Årsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infinner sig.

        2:o Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra av dess ordinarie medlemmar är närvarande.

       KAPITEL VIII RÄKENSKAPER OCH REVISION

       1. Föreningens räkenskaper samt verksamhetsberättelse skall varje år granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.


        • Föreningens revisorer väljs årligen och är till antalet två med två suppleanter.


        • Föreningens verksamhetsår omfattar tiden från den 1 oktober till den 30 september.


        • Revision skall klarlägga huruvida räkenskaperna och verksamhetsberättelsen är granskade och om styrelsen skött sina åligganden samt om denna granskning utfallit till belåtenhet och om avgående styrelsemedlemmar rekommenderas ansvarsfrihet för avslutat verksamhetsår.

        • Ersättningar

         1:o Produktioner uppförda av Teaterföreningen Arnljotspelen, TA, ”utföras av amatörer, som icke uppbära någon pekuniär gottgörelse för sin medverkan,” 1) men ersättning må dock utgå för omkostnader efter prövning av styrelsen i varje enskilt fall.

         2:o ”Drabbas någon viktigare rollinnehavare av sjukdom eller olycksfall som hindrar denne att uppträda, varigenom t.ex.” föreställning ”omöjliggöres, må i dennes ställe en annan, uppgiften vuxen person, amatör eller betald yrkesskådespelare anställas, om det är fullt klart och ovedersägligt att föreställningen därigenom kan räddas.”

         3:o Till regissör, teknisk personal m.fl. kan arvode utgå enligt vad styrelsen därom träffar överenskommelse.

         1) Anmärkning: Ovan kursiverad text är Wilhelm Peterson-Bergers egna ord i ”PM angående Frösöspelens stadgar m.m.” från den 30 mars 1937.

        KAPITEL IX BELÖNINGAR

        1. Årsmötet må besluta om inrättande av enskilda belöningar och utmärkelser.


        2. Handläggning

         1:o För belöningar och utmärkelser skall särskilda statuter fastställas.

         2:o Arbetsutskott utses av årsmöte eller föreningsstyrelsen.

         3:o Slutligt fastställande sker enligt former som årsmötet beslutar.

         4:o Statuter för belöningar och utmärkelser utgör tillägg till stadgarna.

        KAPITEL X STADGEÄNDRING

        1. Beslut om ändrande av dessa stadgar skall tas vid två, på varandra följande årsmöten, varvid ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid fullständig ändring av dessa stadgar fastställs stadgarna på nästföljande ordinarie årsmöte.


        2. För besluts giltighet skall förslaget bifallas av 2/3 av de vid årsmötet, ordinarie eller extra, deltagande medlemmarna med rösträtt.

        3. För tillägg till dessa stadgar erfordras 2/3 majoritet vid ordinarie eller extra årsmöte.

        4. Ändringar och tillägg införs i särskilt tilläggsprotokoll vilket bifogas originalstadgarna i föreningens arkiv.

        KAPITEL XI STADGETOLKNING

        1. Vid tvist om dessa stadgars rätta tolkning gäller den mening som föreningsstyrelsen beslutar biträda.


        2. Ärendet skall redovisas inför och fastställas av nästa årsmöte.

        KAPITEL XII UPPLÖSNING

        1. Beslut om upplösning av föreningen tages på två på varandra följande ordinarie årsmöten med 3/4 majoritet.


        2. Vid upplösning av föreningen skall föreningens medel handhas i enlighet med beslut fattade av det andra ordinarie årsmötet, med beaktande av gällande statuter för donationer och liknande.


        3. För tillägg till dessa stadgar erfordras 2/3 majoritet vid ordinarie eller extra årsmöte.

        4. Ändringar och tillägg införs i särskilt tilläggsprotokoll vilket bifogas originalstadgarna i föreningens arkiv.

        I enlighet med beslut av ordinarie årsmötet med Teaterföreningen Arnljotspelen den 24 oktober 1998 antogs 1998 års stadgar första gången för tillämpning från och med nämnda datum.


        Östersund den 24 oktober 1998

        Mikael Andersson
        Mötesordförande

        Steven Isaksson
        Mötessekreterare

        I enlighet med förslag av 2010 års stadgekommitté och med beslut av ordinarie årsmötet den 22 oktober 2011, första beslutet, och beslut av extra årsmötet den 15 juli 2012, andra beslutet, antogs de reviderade stadgarna för tillämpning från och med nämnda datum.

        Östersund den 22 oktober 2011

        Henric Tungström
        Mötesordförande

        Jens Bäckman
        Mötessekreterare